سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شتاو ساعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
هاشم حبشی – استادیار گروه جنگلداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحید حسینی – استادیار گروه جنگلداری،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

تخمین و پیش بینی مکانی درصد اشباع بازی جهت استفاده بهینه از جنگلکاری، چگونگی حفظ وحمایت آن مورد نیاز است. شاخه ای از علم آمار کاربردی به نام ژئواستاتیستیک قادر به ارائه تخمین گرهای آماری به منظور برآورد خصوصیت مورد نظر در مکانی که نمونه برداری نشده، با استفاده ازاطلاعات حاصله از نقاط نمونه برداری شده می باشد. این تحقیق جهت تخمین مکانی درصد اشباع بازی به کمک اطلاعات حاصله از نقاط نمونه برداری شده در جنگلکاری حسن آباد سنندج صورت گرفته است. نمونه برداری جمعاَ در ۱۱۲ نقطه در دو عمق(۰-۲۰) و (۲۰-۴۰) به فواصل ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰ سانتیمتری از درختان مورد نظر در دو جهت عمود و موازی خطوط تراز به صورت آشیانه ای از روی نقاط با مختصات معلوم انجام گرفت. درصد اشباع بازی برای تمام نمونه ها اندازه گیری شد. بر اساس آنالیزهای زمین آماری واریوگرام درصد اشباع بازی در دو عمق ۲۰ و ۴۰ تعیین گردید و برای تخمین از دو روش کریجینگ و معکوس فاصله (IDW) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش کریجینگ حداکثر دقت را در تخمین در صد اشباع بازی در منطقه مورد مطالعه دربر داشته است.