سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائقه پژوهش – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی
شهلا صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

آگاهی از آورد رودخانه در طی ماه های سال، برای انجام برنامه ریزی های مدیریتی منابع آب، به خصوص در مناطقی که منابع آب سطحی به عنوان اصلی ترین منبع برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت به حساب می آیند، اهمیت ویژه ای دارد. در طی مطالعات انجام شده در زمینه آورد رودخانه ها، تعیین حداکثر آورد سالانه رودخانه، از جمله مباحث قابل تامل در برنامه ریزی های مدیریتی می باشد. همچنین در بحث آورد رودخانه، میزان جریان رسوب رودخانه نیز از اهمیت ویژه ای در مدیریت مخازن و منابع آبی برخوردار است. در این مطالعه، میزان جریان رسوب رودخانه گرگانرود در ایستگاه آق قلا، با استفاده از شبکه عصبی- به عنوان مدلی از خانواده هوش مصنوعی- و روش رگرسیونی معمول برآورد شده است و سپس نتایج حاصل از مدل شبکه عصبی و نتایج منحنی سنجه با استفاد از پارامتر آماری PE مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق مناسب بودن روش شبکه عصبی را در برآورد میزان جریان رسوب نشان داده است. سپس با استفاده از هر دو روش، برآورد رسوب در جریان حداکثر دبی لحظه ای سالانه رودخانه، در طی سال های آبی ۴۹-۱۳۴۸ تا ۸۷-۱۳۸۶، صورت گرفته است.