سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهرام بهرام بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
الهام رنجبرحجت – عضوهیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور –

چکیده:

روشهای پردازش تصاویر ماهواره ای را میتوان به دو گروه امارپایه وطیف مبنی تقسیم کرد درروشهای آمار پایه اصول پردازش برپایه نحوه پراکندگی هیستوگرام مقادیر پیکسلی هرباند اطراف میانگی مدومیانه داده ها و همچنین ضریب همبستگی داده ها بنانهاده می شود درحالی که درروشهای طیف مبنی از ابتدا پردازش می بایست الگوی طیفی مرجعی مشخص و دردست باشد پردازش برپایه الگویطیفی مرجع و تناسب محدوده های جذب و بازتاب هدف موردنظر با محدوده های متناظر درالگوی مرجع بنا نهاده می شود دراین مطالعه به بررسی نتایج حاصل ازهردونوع روش پردازش تصاویر و مقایسه ضریب صحت هرکدام دربرابر داده های صحرایی پرداخته شده است پردازش ها برروی تصاویر هایپریون زون آرژیلیک درمنطقه اتشفشان مساحیم اعمال گردید تصاویر ابرطیفی سنجنده هایپریون حاوی اطلاعات بسیارغنی ازسطح زمین در۲۴۲باندظریف و پیوسته هستند و اعمال پردازشی مناسب برروی این داده ها نتایجی بسیار قابل تطابق با مطالعات میدانی سطح زمین ارایه میدهد.