سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا پورهاشم – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بختیاری – استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پارامتر بارش از جمله متغیرهای هواشناسی است که با تغییرات اقلیم اثر متقابل دارد. لذا بررسی زمانی در چنین متغیرهاییمیتواند در تشخیص تغییرات اقلیمی موجود در هر منطقه و به تبع آن در برنامهریزیهای مرتبط با بخش کشاورزی ضروریباشد. در این مطالعه به منظور بررسی روند تغییرات اقلیمی از طریق بررسی روند تغییرات بارش در بازههای زمانی ماهانه،فصلی و سالانه در یک دوره ۳۱ ساله (۱۳۸۵-۱۳۵۵) در زیرحوضه اسکندری واقع در بالادست سد زاینده رود، از روش های تحلیل روند آماری استفاده شدهاست. همچنین با مقایسه نتایج بررسی روند تغییرات بارندگی به عنوان یک عامل اقلیمی،میزان حساسیت سیستم جریان حوضه نسبت به تغییرات بارش مورد بررسی قرار گرفته است. روشهای مورد استفاده دربررسی روند، آزمونهای ناپارامتری من- کندال، تخمینگر سن و آزمون پارامتری همبستگی پیرسون در این حوضه بوده است.نتایج حاکی است که به غیر از مقادیر فصلی بارش در فصل بهار، در هیچ یک از فصول، در مقادیر فصلی بارش روند معنی داریمشاهده نشده است. از این رو نمی توان در مورد وجود و یا عدم هرگونه تغییرات اقلیمی در این حوضه تنها با یک پارامتر نظرداد. اما روند کاهشی تغییرات بارش در مقیاس ماهانه در هر سه روش، روند تغییرات منفی محاسبه شده در مقادیر ماهانه دبیرا در اکثر ماهها تأئید می نماید. از طرفی نتایج این تحقیق نشان از حساسیت بیشتر روشهای ناپارامتری نسبت به روشپارامتری در تغییرپذیری پارامترها دارد.