سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راحله رهام – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان
ناصر اکبری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
محمد عبداللهیان نوقابی – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح چغندر قند
محمد یعقوبی خانقاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی مقایسه روش های نمونه برداری برای تخمین میانگین تراکم بانک بذر علف های هرز خاک و محاسبه درصد جوانه زنی آن ها در طول فصل زراعی در مزرعه چغندرقند، پژوهشی در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در کمال شهر کرج انجام گرفت. نمونه برداری از بانک بذر قبل از کاشت چغندرقند و از گیاهچه های علف هرز طی سه مرحله در دوره رشد با دو نوع کوادرات مربع(۵۰در۵۰سانتی متر) و مستطیل (۱۰۰در ۲۵ سانتی متر) صورت گرفت. در هر کوادرات فراوانی بذر علف هرز و تراکم بوته به تفکیک گونه شناسایی و ثبت شد. برای بررسی بانک بذر و جمعیت علف های هرز، پس از آماده سازی نهایی زمین، مزرعه به شبکه های چهار متر در هشت متر تقسیم شد. نقاط تقاطع شبکه ها مشخص و تمام نمونه برداری ها تا پایان فصل از این نقاط و با روش های مختلف نمونه برداری (شبکه بندی، زیگزاگ و تصادفی) انجام گرفت. با تقسیم تراکم جمعیت گیاهچه های جوانه زده ی علف هرز بر تراکم جمعیت بذور علف های هرز موجود در بانک بذر، درصد جوانه زنی علف های هرز تاج خروس، سلمه تره و باریک برگ محاسبه و مشخص گردید درصد جوانه زنی در باریک برگ ها بیشتر بوده است. در مورد بانک بذر و تخمین میانگین بذور علف های هرز در مزرعه و در سطحی مشابه سطح مورد بررسی، نتایج نشان داد تعداد ۱۵ نمونه می تواند تعداد نمونه مورد توصیه باشد. احتمالا نتایج حاصله از ۱۵ نمونه در هر روش، هم از دقت مناسب برخوردار است و هم از لحاظ اقتصادی به صرفه است.