سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه قنبری تلوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدر
قاسمعلی دیانتی تیلکی – دانشیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی وفاخواه – استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تغییرات مکانی یکی از مولفه های مهم در درک مدیریت خاک در نواحی خشک و نیمه خشک است. آگاهی از نحوه تغییر پذیری مکانی آهک به عنوان یکی از ویژگی های خاکی مهم و تاثیرگذار بر رشد و تغذیه گیاهان، افزایش نفوذپذیری و بهبود ساختار فیزیکی خاک بخصوص در خاک های رسی و قلیایی ضروری است. به منظور بررسی تغییرات مکانی و تهیه نقشه پراکنش آهک خاک در مراتع بلده استان مازندران اقدام به نمونه برداری خاک در یک شبکه ۵۵۰*۶۰۰ متر مربعی با ابعاد سلول های ۵۰ متر مربعی گردید و در محل نقاط تقاطع این شبکه، نمونه های خاک از عمق ۰ تا ۲۰ سانتی متر برداشت شد. پس از بررسی نرمال بودن داده ها اقدام به ترسیم نیم تغییرنمای تجربی گردید. برای درون یابی متغیر آهک از روش های کریجینک ، کوکریجینگ و روش معکوس وزنی فاصله استفاده شد. سپس با استفاده از روش های ارزشیابی متقابل، مناسب ترین روش میان یابی انتخاب شد. نتایج نشان داد که روش کریجینگ با حداقل میزان خطای تخمین و بالاترین ضریب تشخیص برای درصد آهک بیشترین دقت را داشت. در نهایت با در نظر گرفتن بهترین روش میان یابی، نقشه پراکنش مکانی درصد آهک خاک در محیط GS+ تهیه گردید.