سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد عاشوری – شرکت مهندسی فرانگاشت نوآور، تهران
سمیه یاوری – شرکت مهندسی فرانگاشت نوآور، تهران
مرتضی حیدری مظفر – شرکت مهندسی فرانگاشت نوآور، تهران ۱
غلامرضا غیاثوند – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران۲

چکیده:

با پرتاب ماهوار ههای با توان تفکیک بالا در چندین دهه اخیر، این تصاویر با قابلی تهای زیادی همچون قدرت تفکی ک مکانی بالا، قدرت تفکیک طیفی و زمانی بالا و… به منبع مهمی در زمین ههای مرتبط با فتوگرامتری و سنجش از دور تبدیل شد هان د. ب همنظور استخراج اطلاعات مکانی دقیق (همچون مختصات زمین ی) از ای ن تصاویر، د ر کاربردهای گوناگون نیاز به انجام تصحیحات است. این تصحیحات شامل تصحیحات اتمسفری، رادیومتریکی و هندسی است. برخی از تصحیحات مورد نیاز توسط مالک سنجنده قبل از تحویل تصویر انجام م یشود. مانند تصحیحات مربوط به کالیبراسیون سنسور و تصحیحات هندسی مربوط به چیدمان آشکارسازها و تصحیحات رادیومتریکی مربوط به عملکرد سنس ورها، با این وجود تصحیحات هندسی(Ortho-rectification و Geo-rectification ب هدلیل نیاز به نقاط کنترل دقیق از محدوده، توسط اخذ کننده تصویر انجام نم یشود و قبل از ب هکارگیری تصاویر بایستی این تصحیحات روی تصاویر اعمال شود. از آنجای یکه تصاویر دارای سیستم مختصات تصویری هستند؛ به این معنا که هر یک از اجزای تصویرPixel) دارای مختصات تصویری در ماتریس تصویر است، تا زمانی که تصویر تصحیح هندسی نشده و مختصات زمینی به پیکس له ای آن نسبت داده نشده باشدGeo-) referencing تصویر قابل استفاده جهت کاربردهای تولید نقشه و همپوشانی با نقش هها نیس ت. ب ههمین منظور ناگز یر تصحیح هندسی تصاویر ماهوار های با استفاده از معادلات ریاضی نیست. معادلات مورد استفاده در تصحیح هندسی به دو دسته معادلات پارامتریک و غیر پارامتریک تقسیم م یشوند. معادلات پارامتریک به دلیل مشکلاتی همچون در دسترس نبودن اطلاعات مداری، نیاز به تغییر برای سنسورهای مختلف و… در این زمینه مناسب نیستند، به همین دلیل گرایش فتوگرامتریس تها و متخصصان سنجش از دور به استفاده از معادلات غیر پارامتریک است. ب هاین منظور، در این مقاله دو روش رای ج در تصحیح هندسی تصاویر ماهوار های با توان تفکیک مکانی بالا با استفاده از دو روش متفاوت استخراج نقاط کنترل مورد ارزیابی قرار گرفته است.