سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی غلامحسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ک
فضل اله سلطانی – استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

سدها معمولاً با توجه به نوع آ نها روی بستر خاکی یا سنگی ساخته م یشوند. بعضاً تود ههای سنگ به عنوان فونداسیون ساز هها استفاده م یشوند. ظرفیت باربری فونداسیون ساز ههای بنا شده روی تود ههای سنگی نظیر سدها ، پ لها و ساز ههای عظیم ازاهمیت و جذابیت قاب لتوجهی برای مهندسین ژئوتکنیک برخوردار است. فونداسیون سدها باید ب هگون های باشد که وزن سازه سد و آب پشت سد را تحمل کند. از آنجا که بستر اکثر سدها را تود ههای سنگی تشکیل م یدهند بررسی پایداری و ظرفیتباربری آ نها تحت بار وارده از بدنه سد باید کنترل شود. از عوامل مؤثر بر ظرفیت باربری م یتوان به چسبندگی تود هسنگ ودرز هها ، زاویه اصطکاک داخلی تود هسنگ و درز هها و زاویه شیب درز هها اشاره کرد. در مقاله حاضر، یافت ههای اخیر با تمرکز روی ظرفیت باربری یک پی نواری روی تود هسنگ ارائه شده است. ظرفیت باربری پی نواری روی سطح یک تود هسنگ با یکدرزه یا تعداد درز ههای بیشتر از رو شهای مختلف بررسی شده است. همچنین تأثیرات پارامترهایی نظیر زاویه شیب درز هها،پارامتر چسبندگی تود هسنگ و درز هها روی ظرفیت باربری پی نواری بررسی شده است. در نهایت ظرفیت باربری از رو شهای ارائه شده، ب هدست آمده و نمودارهای مقایس های ارائه شده است و مناس بترین روش برای مهندسین طراح برای تخمین ظرفیتباربری پیشنهاد م یشود.