سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمن سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
فرزانه خورسندی – دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک
محمد لغوی – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

در محصول انجیر برداشت شده اختلاف رطوبت بسیاری وجود دارد که تعیین رطوبت هر گروه برای انجام مراحل پس از برداشت از قبیل سورتینگ و خشک کردن انجیر ضروری میباشد. با توجه به اینکه در منابع مختلف روش مدونی برای تعیین این رطوبت گزارش نشده است در این تحقیق چند روش متداول برای اندازه گیری رطوبت انجیر بررسی و مقایسه گردید. به منظور اندازه گیری رطوبت انجیر، از آون، آون خلاء و تقطیر تولوئن استفاده شد. در روش آون و آون خلاء انجیرها به سه شکل سالم، خرد شده و له شده در آون قرار گرفتند تا بتوان تاثیر نحوه قرار گیری انجیر را در آون مورد بررسی قرار داد. با استفاده از نرم افزارspss اثر اندازه نمونه ها و گروه رطوبتی بر رطوبت اندازه گیری شده توسط آون و آون خلاء به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده این اثر بسیار معنی دار بوده و لذا برای اندازه گیری رطوبتانجیر باید روش مناسب آن بکار گرفته شود. بر اساس میزان رطوبت بدست آمده در هر سه روش، به علت بالاتر بودن سطح معنی داری برای استفاده از آون خلاء و نمونه له شده، می توان نتیجه گرفت که اندازه گیری رطوبت با این روش دقیق تر بوده و در کارهای علمی بهتر است از این روش استفاده گردد