سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
جواد احدیان – استادیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

چکیده:

روش اجزای محدود یکی از متداول ترین روشها در تحلیل پایداری شیبهای خاکی است. امروزه استفاده از نرم افزارهایی که برای تجزیه و تحلیل خود بر پایه این روشها عمل میکنند بسیار گسترش یافته است. از جمله پرکاربردترین این نرم افزارها،نر مافزارGeoSlop است. یکی از مهمترین چالشهای کاربران این گونه نرم افزارها، اختلافهای بعضا فاحش در میان نتایج هدست آمده از خروجی نرم افزار است که همگی برای یک مسئله یکسان ب هدست می آید. در این مطالعه ضرایب اطمینان دربرابر لغزش و گسیختگی در شیبهای یک سد خاکی با مشخصات و هندسه ثابت و به دو روش Entry و Grid & radius& Exit مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نتایج ب هدست آمده برای ضریب اطمینان درحالت Grid & radius برای شیبهای بالادست و پاییندست در حدود ۷۵ درصد بیشتر ازحالت Entry & Exit است.