سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز
مجید نیری پور – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
مهدی تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

شناسایی هارمونیک در شبکه های مختلف به منظور جبران سازی با روش های مختلفی انجام میگیرد. غالب این روشها با حداقل یک سیکل تأخیر به پاسخ مطلوب میرسند. بیشتر هارمونیک های موجود در شبکه، هارمونیک های فرد هستند که نسبت به مبدأ مختصات متقارن اند. در این مقاله با استفاده از ویژگی تقارن هارمونیک های فرد روشی برای شناسایی هارمونیک ارائه می شود که مقدار تأخیر پاسخ جبران کننده های اکتیو را تا حد ممکن کاهش و سرعت رسیدن به پاسخ را افزایش می دهد. نتایج شبیهسازی ها کارائی و مناسب بودن روش را در کاهش تأخیر زمان جبرانسازی، حذف هارمونیک و جبران توان راکتیو تأئید میکند. کنترل جریان بر اساس دو روش کنترلی هیسترزیس و هیسترزیس تطبیقی انجام می گیرد. برای اطمینان از مقاوم بودن روش، شبیهسازیها برای دو نوع بار متفاوت انجام شده است. همچنین به منظور مقایسه بین روش های مختلف شناسائی و جبران هارمونیک در شبکه های قدرت، چندین روش متداول شناسائی هارمونیک شبیه سازی و پیاده سازی شده است