سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن فتحی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
صالح آرخی – استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
عطا صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
حجت دلبازی کیش – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ش

چکیده:

امروزه تصاویر سنجش از دور به عنوان جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی شناخته شده است. این تصاویر به جهت ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه های کاربری اراضی از اهمیت بالایی برخوردارند. از اینرو در گوشه و کنار جهان از این تصاویر برای تهیه نقشه های کاربری اراضی استفاده می شود. در این تحقیق، هدف مقایسه دو روش جهت تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش با استفاده از تصاویر ماهواره لندست می باشد. پیش از استفاده از داده های ماهواره ای ابتدا تصحیحات رادیومتری و هندسی بر روی تصویر ۲۰۰۷ سنجندهETM+ صورت گرفت. سپس با بازدید میدانی، طبقات مختلف کاربری و پوشش اراضی تعریف و نمونه های آموزشی انتخاب گردید. از کلیه باندها به جز باند ۶ برای طبقه بندی نظارت شده استفاده شد. نتایج حاصل از ارزیابی، صحت تصاویر طبقه-بندی شده را نشان داد و الگوریتم فازی با ضریب کاپای ۶۸/۸۸ درصد نسبت به الگوریتم پرسپترون چند لایه با ضریب کاپای ۹۶/۸۱ از دقت بالاتری برخوردار بوده است.