سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قباد جلالی – مربی گروه خاک­شناسی، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه جیرفت
محمد مهدی طهرانی – عضو هیأت علمی گروه خاک­شناسی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
ناصر برومند – استادیار گروه خاک­شناسی، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه جیرفت
صالح سنجری – مربی گروه خاک­شناسی، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده:

اساس توسعه کشاورزی دقیق علم بر خصوصیات خاک در هر نقطه و اعمال مدیریت ویژه می باشد. بنابراین، آگاهی از ساختار وابسنگی مکانی ویژگی های مختلف خاک وحد بحرانی عناصر غذایی در مزارع برای دستیابی به تولید بیشتر و مدیریت بهتر حائز اهمیت می باشد. زمین آمار یکی از روش‌هایی است که امروزه برای بررسی وضعیت پارامترهای خاک بکار می‌رود. در این تحقیق ۱۸۸ نمونه خاک سطحی از شرق استان مازندران جمع‌آوری و متغیرهای اسیدیته (pH)، کربنات کلسیم معادل (TNV)، و بافت خاک اندازه‌گیری گردید. همبستگی مکانی هر متغیر با واریوگرام مشخص و بهترین مدل برازش داده شده برای هر متغیر انتخاب شد. دامنه موثر برای متغیرهای pH، TNV، clay، silt و sand به‌ترتیب ۱۱، ۹۸، ۲۴، ۹۳ و ۸ کیلومتر بدست آمد. با استفاده از روش‌های درون‌یابی،کریجینگ، وزن دهی عکس فاصله (IDW) و اسپلاین با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و GS+ درون یابی انجام و میزان دقت نقشه پراکنش این متغیرها به کمک معیارهای آماری دقت (MAE) و انحراف (MBE) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) محاسبه گردید.