سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدی مطلق – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سعید شکری کوچک – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهوا
ناصر امیری مهدی پور – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

خشکسالی یکی از تظاهرات آب و هوایی است اما وسعت مناطق تحت تأثیر و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن بیش–از دیگر بلایای طبیعی می باشد. آگاهی از وضعیت خشکسالی با پی بینی و پهنه بندی شدت های خشکسالی می تواندخطر زیان های ناشی از این پدیده را تا حد شایان تیوجهی کیاه دهید. تح ییق حاضر، تلاشی بیرای ارزیابی دقت روش های درون یابی مکانی جهت پهنه بندی شدت هیای خشکسیلی های رخ داده در استان فارس درس ال ۱۳۸۸ با استفاده از شاخص درصد نرما بارندگی ) PNPI ( می باشد. در این پژوه از آمار ۴۱ ایستگاه باران سنجی در کل استان رارر با پراکن مناسب استفاده شد و پس از حیف داده هیای پیرت و بازسیازی داده هیا، یید دوره آماری ۳۰ ساله ۱۳۸۸-۱۳۵۹ به عنوان دوره آماری مشترک برای تمامی ایستگاه ها در نظر گرفته شد و پارامترهای آماری برای هر ایستگاه محاسبه گردید. سپس به کمک شاخص PNPI شدت خشکسالی سا ۱۳۸۸ برای ایستگاه های مورد مطالعه مشخص و همزمان مختصات جغرافیایی هر ایستگاه باران سنجی در سامانه لامبرت ۲ نییز یادداشت شد