سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا محمدی مطلق – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سعید شکری کوچک – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهوا
عبدالکریم بهنیا – استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خشکسالی بلیهای است، که از نبود آب (بارندگی) ناشی میشود و نبود آن به معنای نابودی حیات است و به عنوان یک خطر بی سر و صدا و یک بلای بدون پیشگیری در طبیعت مطرح است . این پدیده شرایطی از ک مبود بارندگی و افزایش دما است که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد . بررسی وضعیت خشکسالی در نواحی مختلف کشور در تدوین طرح های مقابله با خشکسالی و مدیریت خطر آن از اهمیت زیادی برخوردار است . آگاهی از وضعیت خشکسالی با پیش بینی و پهنه بندی شدت های خشکسالی می تواند خطر زیا نهای ناشی از این پدیده را تا حد شایان توجهی کاهش دهد. تحقیق حاضر، تلاشی برای ارزیابی دقت روش های درون یابی مکانی جهت پهنه بندی شدت های خشکسالی های رخ داده در استان فارس در سال ۱۳۸۸ با استفاده از شاخص دهک های بارشDPI) می باشد.