سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
سعید شعبانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

در این پزوهش هدف شبیه سازی واقعه سیلاب بر اساس مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و مقایسه آن با روش مادکلارک با بکار گیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییGIS) در حوضه آبریز تمر واقع در استان گلستان است. در همین راستا با استفاده از نقشه های توپوگرافیDEM، حوضه در محیط نرم افزارGIS تهیه گردید.و بااستفاده ازDEM ایجاد شده نقشه آبراهه ها و زیر حوضه ها استخراج گردید و با تلفیق نقشه های گروه هیدرولوژیکی خاک،کاربری اراضی و داده های رطوبت پیشین در محیطGIS نقشه شماره منحنیCN زیر حوضه های تمر تهیه گردید . سپس با دادهای بارندگی و رواناب مشاهده ای ثبات حوضه در مدل HEC-HMS واسنجی و اعتبار یابی و در انتها با روش مادکلارک با برنامه نویسی در محیط نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیای GIS) مقلیسه گردید. روش مادکلارک ترکیبی از روش های کلارک وSCS می باشد . در این روش علاوه بر محاسبه رواناب روشSCS از روابط مساحت – زمان پیمایش نیز بهره گرفته می شود که تئوری این مطلب کاملاًٌ با آنچه که در یک حوضه آبریز اتفاق می افتد مطابقت دارد با این حال کاربرد این ۲ مدل در این تحقیق به آزمون گذاشته شد که نتایج حاصل از پیک سیلاب در ۲ روش در محیط اکسل برده و.مقایسه هیدروگراف های خروجی در ۲ دوره بازگشت ۵۰ و ۱۰۰ ساله در مدلHEC-HMS با مدل ماد کلارک نشان می دهد که مقادیر پیک سیلاب بهم نزدیک می باشد اما مشاهده روند صعود و نزول نمودارها حاکی از آن است که سطح زیر نمودار روش مادکلارکبیشتر از روشSCS است.لذا حجم تولید شده سیلاب با دوره بازگشت متناظر در روش مادکلارک بیش از روشSCS برآورد می گردد.