سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
سعید شعبانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

در این پزوهش هدف شبیه سازی واقعه سیلاب بر اساس مدل هیدرولوژیکی HEC-HMSو مقایسه آن باروش مادکلارک با بکار گیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییGIS) در حوضه آبریز تمر واقع در استان گلستاناست. در همین راستا با استفاده از نقشه های توپوگرافیDEM،حوضه در محیط نرم افزارGISتهیه گردید.و بااستفاده ازDEMایجاد شده نقشه آبراهه ها و زیر حوضه ها استخراج گردید و با تلفیق نقشه های گروههیدرولوژیکی خاک،کاربری اراضی و داده های رطوبت پیشین در محیطGISنقشه شماره منحنیCNزیر حوضه های تمر تهیه گردید . سپس با دادهای بارندگی و رواناب مشاهده ای ثبات حوضه در مدلHEC-HMS واسنجیو اعتبار یابی و در انتها با روش مادکلارک با برنامه نویسی در محیط نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایGIS)مقلیسه گردید. روش مادکلارک ترکیبی از روش های کلارک وSCS می باشد در این روش علاوه بر محاسبهرواناب روشSCSاز روابط مساحت – زمان پیمایش نیز بهره گرفته می شود که تئوری این مطلب کاملاًٌ با آنچه که در یک حوضه آبریز اتفاق می افتد مطابقت دارد با این حال کاربرد این ۲ مدل در این تحقیق به آزمون گذاشته شد که نتایج حاصل از پیک سیلاب در ۲ روش در محیط اکسل برده و.مقایسه هیدروگراف های خروجی در ۲ دورهبازگشت ۵۰ و ۱۰۰ ساله در مدلHEC-HMS با مدل ماد کلارک نشان می دهد که مقادیر پیک سیلاب بهم نزدیک می باشد