سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهرام بهرام بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام معین زاده – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت ال…. رنجیر – عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دورسنجی ابر ط یفی یکی از ابزار ه ای پیشرفته در مدل ساز ی الگو ی ط یفی مواد سطح زم ین به حساب می آید. با توجه به تکنولوژی جدید سنجنده های ابرطیفی و اهمیت کاربرد داده های ابرطیفی در مطالعات اکتشافی نیاز به بررسی نتایج حاصل از این فن آوری در مناطقی شاخص و در برابر داده های میدانی یکی از موضوعات مهم در بحث پی جویی کانسارها می باشد . داده های سنجنده ابرطیفی هایپریون حاوی اطلاعات بسیار غنی از سطح زمین در ٢۴٢ باند ظری ف و پیوسته هستند . در این مطالعه به مقایسه روش های پردازشی شبکه عصبی SVM و SAM بر روی این مجموعه داده های با ارزش از منطقه ای با دگرسانی شاخص در مرکز کالدرای مساحیم پرداخته شده است . به منظور ارزیابی صحت روش های مذکور مطالعات میدانی و آزمایشگاهی شامل بررسی نقاط ب ا حداکثر شدت دگرسانی، طیف نگاری، آزمایش XRD و مطالعه مقاطع میکروسکپی نمونه های سنگی برداشت شده از منطقه انجام و ماتریس صحت برای هر کدام از روش ها ترسیم گردید . ترس یم ماتر یس صحت نتایج حاصل از روش های شبکه عصبی SVM و SAM به ترتیب ضر ایب صحت عامل ی برابر ب ا ۵۷/۶ درصد ، ۶۴/۴ درصد و ۷۴/۵۸ درصد را نشان م ی دهد . بنابراین روش هایی که بیشتر بر مبنای شباهت الگوی طیفی بنا نهاده شده اند نتایج منطبق تری با مطالعات میدانی نشان می دهند.