سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی تقوی قلعه سری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عسکر جانعلیزاده چوب بستی – دانشیار گروه خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در طراحی شالوده ها، در صورت مواجهه با بارهای سنگین روسازه، یکی از کامل ترین گزینه ها از نظر کفایت قابلیت انتقال بار روسازه به خاک با کمترین تغییر شکل ممکن، استفاده از تلفیق دو سیستم رادیه و گروه شمع است. بطور کلی هرجا که از ترکیب شمع و رادیه برایانتقال بار وارده از روسازه به خاک استفاده شود و در طول مدت بهره برداری به هر دلیلی ( مانند نشست خاک ) ارتباط رادیه با خاک قطعنگردد؛ در آن صورت بار اعمالی بصورت مشترک توسط شمع و رادیه به خاکمنتقل خواهد شد. این سیستم مرکب به سیستم پی تقویت شده با شمع یا به طور خلاصه شالوده رادیه – شمع خوانده می شود. به دلیل نوع اندرکنشی رفتار این نوع شالوده ها و پیچیدگی تحلیل آنها تا کنونروش های متعددی به این منظور ارائه شده اند. در این مقاله ضمن بیان این نوع روش ها به مقایسه آنها پرداخته و روش اجزا محدود سه بعدی را با نرم افزارABAQUS به عنوان روشی دقیق و کاربردی در این زمینه پیشنهاد می کنیم.