سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن رضائی حصاری – دانشجوی کرشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشکده علوم آب،دانشگاه شهید چ
علی محمد آخوند علی – استادیار و مدیر گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشکده علوم آب دانشگاه شهی
حیدر زارعی – دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهوا
قاسم فلکی ایلخچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تفکیک جریان پایه از جریان سطحی همواره یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژی بوده و در مناطق خشک و نیمه خشکی مثل ایران نقش بسزائی در مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی دارد. در این مقاله سهم آبهای زیرزمینی به کل رواناب به عنوان شاخص دبی پایهBFI) در حوضه آبخیز دز واقع در جنوب غربی ایران بر اساس روشهای اتوماتیک تفکیک جریان تعیین گردید. هدف اصلی در این تحقیق تشخیص مناسبترین روش اتوماتیک تفکیک هیدروگراف جریان و برآورد دبی پایه میباشد. روشهای اتوماتیک به کار رفته در این تحقیق شامل روش فیلترهای عددی برگشتی با ضرایب ۰/۹تا۰/۹۷۵ در مقایسه با تحلیل شاخه خشکیدگی جریان به صورت عددی و گرافیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که روش اتوماتیک فیلتر عددی برگشتی با ضریب۰/۹۷۵ به عنوان دقیقترین روش به منظور استخراج مقادیر دبی پایه جریان در منطقه مورد مطالعه میباشد. همچنین دامنه بدست آمده برای شاخص دبی پایه براساس روش مذکور در حوضه آبخیز مورد مطالعه بین ۰/۸۴ تا۰/۹۵ متغیر است