سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناهید عقیلی ناطق – استاد مدعو دانشگاه پیام نور استان همدان
عباس همت – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صادقی – استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از عوامل تاثیر گذار بر تراکم پذیری خاک ها، رطوبت و میزان مواد آلی می باشند. پارامتر ظرفیت بار بری ی ا تنش (PST) پیش تراکمی اغلب به عنوان معیار تراکم پذیری خاک ها استفاده می گرد د. از آزمایش نشست صفحه ای می توان برای تعیین این پارامتر استفاده نمود. دراین تحقیق، نمونه های خاک از طرحی که در آن کود های آلی (کمپوست، لجن فاضلاب و کود گاوی) درچهار سطح ۰و۲۵ و ۵۰و۱۰۰ تن در هکتار) و به مدت ۷ سال متوالی در تناوب گندم-ذرت به یک خاک لوم رسی سیلتی اضافه شده بود تهیه گردیدند. ظرفیت باربری خاک در دو سطح رطوبتی ۱۷/۱و۲۰/۹درصد با PST تعیین شد. در این پژوهش ظرفیت باربری با برازش مدل ریاضی چند جمله ای درجه چهارم بر دادههای لگاریتم تنش – نشست خاک حاصل ازآزمایشPST با کمک برنامه نویسی در نرمافزارMatLab با سه روش کاساگراند، انحناء بیشینه و تقاطع خط فشردگ ی بکر با محورx تعیین گرد ی د. روش کاساگراند، بیشترین مقادیر رابرای برای تنش پیشتراکمی در هر دو سطح رطوبتی تخمین زد و روش بیشینه انحناء کمترین مقدار را برای تنش پیشتراکمی در هر دو سطح رطوبتی تخمین زد. بنابراین استفاده از روش بیشینه انحناء برای ارزیابی ظرفیت باربری خاک و نگه داشتن فشار اعمالی توسط وسایل گیرایی تراکتورها به مقادیر کمتر از اینحد آستانه، احتمال تراکم خاک را به حداقل می رساند. به عبارت دیگر این روش برآورد محافظه کارانه تر ی بر ای ظرفیت باربری ارائه کرده و احتمال تراکم خاک در مزرعه را کمتر می نماید