سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم تاجیکی – کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کوثر کثیری – کارشناس ارشد عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امین صالح پورجم – دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین بهترین روش به منظور برآورد دبی جریان در حوضه های فاقد آمار یکی از مهمترین مسائل در مطالعات منابع آب می باشد. لذا به منظور تعیین مناسبترین روش، نتایج برآورد دبی در حوضه آبخیز حبله رود با روش های تجربی جاستین، لانگبین اصلاح شده، ایکار ، خوزلا و روش تحلیل منطقه ای جریان مورد مقایسه قرار گرفت. بدین منظور ابتدا مشخصات کاربری اراضی، زمین شناسی و فیزیوگرافی شامل مساحت، ارتفاع متوسط از سطح تراز دریا، جهت شیب حوضه های مورد مطالعه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی استخراج گردید. به منظور انجام تحلیل منطقه ای جریان، با استفاده از روش تحلیل عاملی، عوامل موثر بر دبی جریان شامل مساحت، سازندهای با نفوذپذیری زیاد و جهت شیب شمال مشخص شد و با روش آنالیز خوشه ای، حوضه های همگن مشخص و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، رابطه منطقه ای برای محدوده مورد مطالعه تهیه گردید. مقایسه نتایج حاصل از تحلیل منطقه ای و مدل های تجربی با مقادیر مشاهداتی، از RMSE، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی کندال استفاده شد و بهترین روش برآورد دبی در محدوده مورد مطالعه، مدل منطقه ای جریان مشخص گردید.