سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد عباسی – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی اسداللهی شهیر – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری موسسه هراز
فاطمه مرادی – دانش آموخته کارشناسی محیط زیست موسسه ساعی

چکیده:

باتوجه به اینکه در طرح های بهره برداری از منابع آب، کنترل سیلاب، سدسازی، عملیات آبخیزداری، دبی طراحی سیلاب اهمیت زیادی دارد لذا دقت مطالعات و درجه ایمنی طراحی تأسیسات و سازه های آبی بستگی بالایی به روش مطالعات دارد به منظور برآورد دبی روش های مختلف وجود دارد که یکی از روش های متداول تخمین دبی با استفاده از توزیع های آماری میباشد لیکن در هر منطقه میبایست توزیع آماری که از دقت بیشتری برخوردار است شناخته شود . انتخاب تابع توزیع فراوانی برای برازش سری های داده ای حداکثر سیلاب یک مشکل مهم در ناحیه و منطقه محسوب می شود. این مشکل هنگامی که تعداد رکورد های سیلاب در یک ناحیه کم باشد بیشتر نمود پیدا می کند. لذا در این تحقیق انتخاب بهترین توزیع برای مقادیر دبی حداکثر لحظه ای ایستگاه هیدرومتری لزوره با استفاده از شاخص های AIC ، BIC و ADC در نرم افزار آماری R با روش SMADA مقایسه گردید. نتایج نشان داد که از نظر شاخص های آکائیک و بیزین، توزیع پیرسون تیپ ۳ بعنوان بهترین توزیع و شاخص اندرسون – دارلینگ توزیعEV2 را بعنوان بهترین توزیع برازش داده های حداکثر لحظه ای تعیین نموده اند. بصورت همزمان در نرم افزار SMADA برای همان دوره آماری توزیع لوگ پیرسون تیپ ۳ بعنوان توزیع مناسب تشخیص داده شد.