سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاور صلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب
فریدون رادمنش – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
سمیه آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب

چکیده:

باتوجه به روندکاهشی آبهای سطحی از جمله رودخانه های آبزیرزمینی یکی ازمنابع عمده آب می باشد که با افزایش میزان تقاضا برای مصارف مختلف مدیریت این منابع بسیار مهم می باشد ابزارهای مدیریتی متفاوتی نیاز است تا بتوان تغییرات زمانی و مکانی آب زیرزمینی را شناسایی کرد هیدروگراف واحد یکی از ابزارهای مدیریتی دربیلان آب زیرزمینی می باشد علیرغم اهمیت هیدروگراف واحد درترسیم آن بطور معمول از روشهای تیسن استفاده میشود کهدارای دقت کافی نمی باشد دراین تحقیق با استفاده از داده های سطح اب چاه های مشاهده ای موجود دردشت دهکلان هیدروگراف واحد آب زیرزمینی درطول سالهای ۶۷تا۹۰براساس روش تیسن و روشهای زمین آماری کریجینگ کوکریجینگ و فاصله معکوس ترسیم شد.