سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر برومند – استادیار گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
حسین شکفته – مربی گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
قباد جلالی – مربی گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
علیرضا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

در بسیاری از مناطق کشور تأمین آب مورد نیاز به دلیل محدودیت آب قابل دسترس، بروز خشکسالی‌های پی‌درپی در سال‌های اخیر و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی دچار مشکل شده است. آبیاری زیرسطحی (SDI)بیشتریک روش آبیاری پیشرفته است که قادر است در مقادیر کم آب توسط دریپرهای جایگذاری شده در زیر سطح خاک (پائین سطح خاک) عمل نماید. این پژوهش روی سیب زمینی واریته سانته در سال ۱۳۸۹ در اراضی جیرفت به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف جایگذاری نوارتیپ قطره ای زیرسطحی و زمان کوددهی در دور آبیاری بر عملکرد غده و اجزاء غده سیب زمینی انجام پذیرفت. در این پژوهش سه سطح مختلف زمان کوددهی در دور آبیاری شامل: اول دور آبیاری، وسط دور آبیاری و آخر دور آبیاری و پنج عمق جایگذاری نوارتیپ یعنی:۰- ۵-۱۰-۱۵ و ۲۰سانتی متر انجام پذیرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در۴ تکرار انجام که عمق جایگذاری نوارتیپ بعنوان فاکتور اصلی و زمان کوددهی در دور آبیاری بعنوان فاکتور فرعی منظور گردید. نتایج نشان داد که عمق جایگذاری نوارتیپ برروی عملکرد غده، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، قطر ساقه و وزن خشک بوته در سطح احتمال آماری ۱% و برتعداد غده در بوته و وزن تر بوته و طول استولون در سطح ۵% معنی دار بوده است. زمان کوددهی در دور آبیاری بر عملکرد غده، قطر ساقه، تعداد ساقه در بوته و ارتفاع بوته در سطح ۱% و بر وزن خشک بوته و تعداد غده در بوته در سطح ۵% معنی دار بوده و بر صفات دیگر غیرمعنی دار بوده است. اثرات متقابل دوگانه تیمارها نیز در عملکرد غده در بوته، قطر ساقه و ارتفاع بوته و تعداد غده در سطح احتمال آماری ۱% و بر وزن خشک بوته در سطح ۵% معنی دار بوده و بر صفات دیگر غیرمعنی دار بوده است. با توجه به نتایج آماری مذکور و شرایط حاکم بر آزمایش، مناسبترین عمق جایگذاری نوارتیپ در کشت پائیزه منطقه جیرفت و مناطق مشابه برای تولیدسیب زمینی خوراکی برای رقم سانته، عمق ۱۵ سانتیمتر و مناسبترین زمان کوددهی کودهای ازته و میکرو از طریق سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی، زمان کوددهی در وسط دور اّبیاری می باشد.