سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خانمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیر
رضا افشین شریفیان – استادیار سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
شهرام کریمی – استادیار سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد افلاطونی – استادیار منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع (ETo) برای بررسی بیلان آب، مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و آبیاری ضروری می باشد. این تحقیق بمنظور مقایسه روش تجربی تخمین تبخیروتعرق گیاه مرجع هارگریوز- سامانی و شبکهعصبی مصنوعی معادل آن با روش فائ-و ۵۶ پنمن مانتیس بعنوان روش استاندارد برآورد تبخیروتعرق مرجع، انجام شده است. برای این منظور با استفاده از داده های هواشناسی روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمان طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۰۰۹ ۲، تبخیروتعرق مرجع با روش هارگریو-ز سامانی محاسبه شده و سپس با توجه به داده های ورودی در این روش، بهترین آرایش شبکه عصبی مصنوعی طراحی و انتخاب گردید. در نهایت با توجه به شاخصهای آماری ASEE و SEE مشخص گردید شبکه عصبی مصنوعی معادل روش هارگریوز- سامانی نسبت به روش تجربی آن، دارای خطای کمتری در تخمین می باشند.