سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجید موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،گروه آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

خط ساحلی در طبیعت ماهیتی پویا دارد و در واکنش به تغییرات و ویژگی های محیطی پیشروی و یا پسروی کرده و تغییرمیکند . همچنین تغییر خط ساحلی در طول زمان میتواند اثرات زیستی بر منطقه ساحلی داشته باشد .در این راستا استفاده از روش های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت استخراج و مونیتورینگ خط ساحلی امری اجتناب ناپذیر است . در این تحقیق از دو روش نسبت گیری طیفی و طبقه بندی نظارت شده ، جهت استخراج خط ساحلی استفاده گردیده وموقعیت خطوط ساحلی حاصل از این دو روش با یکدیگر و با خط ساحلی سازمان نقشه برداری کشور مقایسه شدند. نتایج نشان داد که استخراج خط ساحلی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده از دقت بالاتری نسبت به روش نسبت گیری طیفی دارد