سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افشین کازرونی – استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران
سیدوحید میرمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

واضح است قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده تحت تاثیر قابلیت اطمینان زیرسیستم های آن می باشد بنابراین دراین مقاله متغیر مورد نظر قابلیت اطمینان زیرسیستم ها می باشد به همین منظور ابتدا با استفاده از تاریخچه خرابی زیرسیستم ها و توزیع غیرهمگن پواسون شاخصهای قابلیت اطمینان مانند نرخ خرابی میانگین زمان بین خرابی محاسبه میشود سپس به کمک الگوریتم ژنتیک و روش مونت کارلو با حداقل نمودن تابع هزینه نگهداری قابلیت اطمینان بهینه هرزیرسیستم بطوریکه قابلیت اطمینان سیستم از قابلیت اطمینان هدف کمتر نباشد بدست می آید درادامه به کمک تحلیل آماری تست اندرسون پراکندگی قابلیت اطمینان بهینه زیرسیستم ها با توزیع نرمال مورد بررسی قرارمیگیرد و نتایج حاصل از مدلهای تحلیلی و عددی درتخمین قابلیت اطمینان بهینه با یکدیگر مقایسه می شود.