سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین شریعت مهیمنی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران
شیده احتشام راد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران
محسن بابایی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران

چکیده:

مسئله قابلیت اطمینان و براورد آن درسالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققین درحوزه های مختلف علوم قرارگرفته است دراین مقاله به دسته بنید انواع شبکه ها و براورد قابلیت اطمینان درهرکدام پرداخته می شود سپس روشهای شبیه سازی مونت کارلو و محتمل ترین حالات معرفی شده و شیوه به کارگیری آن در یک سیستم جهت برآورد قابلیت اطمینان تشریح می شود در پایان این دو روش در یک شبکه حمل و نقل ی به کار گرفته شده و نتایج حاصل با هم مقایسه می گردد بررسی نتایج نشان میدهد چنانچه در به کارگیری روش محتمل ترین حالات از تقریب زیادی استفاده نشود این روش می تواند نتایجی با اختلاف بسیار ناچیز در مقایسه با روش شبیه سازی مونت کارلو حاصل کند.