سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه عمران،
غلامحسین اکبری – استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه عمران،

چکیده:

تخمین دقیق حجم رسوبات حمل شده بوسیلهی رودخانهها در بسیاری از پروژهها ی مد یریت منابع آب دارای اهمیت فراوان است. تاکنون مدلهای هیدرولوژیکی خطی فراوانی جهت برآوردوتخمین رسوبات رودخانه ها ارائه شده است، اما با توجه به رفتار غ ی ر خط ی پارامتر ها ی هیدرولوژیکی، استفاده از روشهای کلاسیک مانند منحن ی سنجه از دقت کاف ی برخوردار نیستند. در سالهای اخیر تحقیقات انجام شده نشان داده که است فاده از روش شبکه عصب ی مصنوعی میتواند به عنوان ابزاری توانمند در مدلسازی پارامترهای هیدرولوژیکی بکار گر فته شود. در این مقاله، تخمین بار معلق رسوب رودخانه شاپور واقع در استان بوشهر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل سنجه رسوب انجام پذیرفته است . مدل شبکه عصب ی مصنوعی استفاده شده، شبکه پس انتشار خطا بوده و بهترین مدل، طی سه مرحله بدست آمده است. در مراحل اول و دوم، شبکه با یک ورودی دبی آب و ی ک خروج ی رسوب و در مرحله سوم با دو ورودی دبی و بارش و یک خروجی رسوب، مدلسازی شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش منحنی سنجه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی بهتر می تواند پدیده انتقال رسوب را پیشبینی نماید