سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن تهرانی زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
هما شانه ساززاده –

چکیده:

یکی از ویژگی های مهم رکوردهای حوزه نزدیک وجود پالس در رکورد سرعت است که در اثر پدیده جهت پذیری پیش رونده رخ می دهد.بررسی ها نشان داده است که بسیاری از آسیب های وارد شده به سازه ها در حوزه نزدیک گسل به علت وجود این نوع پالس ها بوده است. اینپالس ها معمولاً در راستای عمود برگسل مشاهده شده است و به صورت شوک در ابتدای رکورد سرعت ظاهر می شود. بنابراین در مدت زمان کمانرژی زیادی به سازه اعمال می کند. هم چنین, مشاهده شده است که این پالس ها معمولاً باعث ایجاد بزرگنمایی در طیف پاسخ شتاب می شود. سامرویل و همکارانش)سال ۷۹۹۱ ( اصلاحاتی برای سایت هایی که در فاصله کم نسبت به گسل قرار دارند, ارائه کرده اند و در آن اثرات جهت پذیری را لحاظ کرده اند. در این مدل معیار اصلی در دسته بندی رکوردها, هندسه سایت نسبت به اثر جهت پذیری پیش رونده در حوزهنزدیک بوده است. بیکر )سال ۷۰۰۱ ( با استفاده از آنالیز موجک, روشی برای دسته بندی کمی رکوردهای حوزه نزدیک گسل ارائه کرده است. دراین مطالعه, با استفاده از روش آنالیز موجک که توسط بیکر و همکارانش )سال ۷۰۰۱ ( برای شناسایی و جداکردن پالس ارائه شده, روش جداکردن پالس برای درنظر گرفتن مقدار بزرگنمایی طیف های حوزه نزدیک گسل نسبت به حوزه دور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این روش با نتایج مدل سامرویل و همکارانش مقایسه شده است