سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدشهرام معین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رضا بوستانی –

چکیده:

به منظور بررسی هویت گوینده در یک سیستم بیومتریک مقایسه ای بین سه روش SVM و GMM ،HMM انجام شده است. روشهای اول و سوم به صورت وابسته به متن و روش دوم به شکل مستقل از متن عمل می کنند. در این مقاله از معیارEERبرای ارزیابی روشها استفاده شده است. این مقدار برای روشهای SVM و GMM ،HMM به ترتیب ۸,۵,۲% بدست آمده است. نتایج ارزیابی، حاکی از برتری روشهایSVM از نقطه نظر دقت دسته بندی و GMM از نقطه نظر سرعت محاسبات است