سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کردی – کارشناس ارشد عمران – سازههای هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه
جواد قلی پور – جواد قلینژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-آب، دانشگاه آزاد اسلامی وا
رامین امینی – رامین امینی، استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، گروه عمران
عبدالرضا ظهیری – عبدالرضا ظهیری، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گر

چکیده:

در رودخانهها، به هنگام وقوع سیلاب، هیدرولیک جریان تحت تاثیر شدید اثر جر یانهای ثانویه قرار میگیرد و پیشبینی سرعت جریان در این شرایط بسیار مشکل و پیچیده است. در روشهای یکبعدی همچون Hec-Ra به دلیل نادیده گرفتن اثر جریانهای ثانویه، خصوصاً در مرز اتصال مجرای اصلی و دشت سیلابی، محاسبه توزیع عرضی سرعت جریان با خطای زیادی همراه است. در این مقاله، توزیع عرضی سرعت جریان به دو روش یکبعدی و دوبعدی محاسبه شده است. در روش یکبعدی از مدل ۴-Hec-Ras و در روش دوبعدی از حل عددی مدل دوبعدی ناویه-استوکس شیونو و نایت، استفاده شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از حل عددی روش دوبعدی با نتایج آزمایشگاهی و صحرایی بیانگر دقت مناسب آن است. همچنین مقایسه نتایج حاصل از مدل دوبعدی با نتایج حاصل از مدل یکبعدی نشان میدهد که مدل یکبعدی از دقت مناسبی در پیشبینی توزیع عرضی سرعت جریان، بخصوص در فصل مشترک دشتهای سیلابی و کانال اصلی، برخوردار نیست.