سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
اصغر تیموریان – دکترا ژئوفیزیک
محمدرضا صمدی – دانشجوی کارشناسی عمران
احمد الوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

چکیده:

بی هنجاری گرانی اندازه گیری شده شامل مجموع اثرهای ترکیبی از ساختارهای که چگالی ها و عمقهای مختلفی از منطقه موردمطالعه و فراتر از آن هستند جداسازی میدان پتانسیل منطقه ای – باقیمانده یک موضوع جالب توجه در میان ژئوفیزیک دانان حتی در زمان حال می باشد دراین مقاله برای جداسازی میدانهای باقی مانده در منطقه ای دو روش گریفین و المان محدود FEM را با هم مقایسه می کنیم که اولین مرحله از FEM انتخاب المان است و سپس تصمیم در مورد شرایط مرزی فضای حل مسئله می باشد دراین مرحله فضای حل به المان های تقسیم می شود که بعد از تعیین ساختارهای هندسی فضای حل مسئله باید مناسب ترین المان ها برای این ساختار هندسی انتخاب شود. سازگاری بین هندسه و المان ها برای رسیدن به بهترین حل ممکن مهم می باشد. گرانی منطقه ای به وسیله مجموع وزن داری از مقادیر محدودگرانی هشت ایستگاه منطبق بر هشت گره از یک المان هم پارامتر درجه دوم که روی فضای نقشه قرارگرفته است تقریب زنی می شود.