سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان امری – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه مازندران
مهدی صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

تعیین نحوه توزیع و پراکنش مکانی بارندگی با توجه به مقدار و شدت، به عنوان یک ی از عوامل مهم اقلیم ی، پای ه واساس مطالعات آب و هوایی و هیدرولوژیکی را تشکیل میدهد. عدم وجود ایستگاه هواشناسی و یا وجود نواقص آمار ی در بسیاری ازحوزههای آبخیز ایران ضرورت استفاده از روابط آماری را برای این منظور ایجاب مینماید. در ای ن بررس ی برای محاسبه مقدار بارندگی سالانه در حوزه آبخیز دارابکلای شهرستان ساری دو روش گرادی ان و عکس فاصله بکار برده و مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش عکس فاصله با درصد خطای کمتری نسبت به روش گرادی ان مقادیر بارندگی سالانه زیرحوزههای منطقه مورد مطالعه را مشخص میسازد.