سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه خسروی – دکتری علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات
فائزه ترکیانفر – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی زیست محیطی اجرای طرح های توسعه صنعتی، در ابتدا مستلزم بررسی استعداد طبیعی سرزمین برای توسعه مورد نظر است. در این راستا درتحقیق حاضر اثرات محیط زیستی توسعه شهرک صنعتی سلولزی ساری به سه روش رویهم اندازی، چک لیست و ماتریس مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایجحاصل از آنها مقایسه و تحلیل و بررسی گردیده است.جهت بررسی پیامدهای ناشی از توسعه صنعت مذکور، ابتدا با استفاده از روش رویهم گذاری و نرمنسبت به ارزیابی توان و آسیب پذیری محل اجرای پروژه اقدام گردید. سپس برای شناخت عوارض و برآورد اولیه اثرات از چک لیست و به GIS افزارمنظور تحلیل و ارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی منطقه و جمع بندی کمی اثرا ، از روش ماتریس در پهنه های مختلف استفاده گردید. نتایجبررسی ها حاکی از آن است که سه روش فوق به عنوان روش های مکمل، تلفیق مناسبی برای ارزیابی اثرات محیط زیستی طرحهای توسعه می باشند،چرا که روش چک لیست با دادن دید کلان از بعد اثرات محیط زیستی پروژه و روش ماتریس با کمی نمودن اثرات پیش بینی شده، اولویت زمانی انجاماقدامات اصلاحی، و روش رویهم اندازی با بررسی پهنه ها از نظر آسیب پذیری، اولویت مکانی اقدامات اصلاحی را مشخص می سازند. نکته حائز اهمیتآن است که ارزیابی اثرات محیط زیستی، تنها یک روش برای رد یا تایید پروژه ها نیست بلکه بخشی از فرایند برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستمحسوب می گردد که از نتایج حاصل از آن، می توان به عنوان ورودی سیستم مدیریت زیست محیطی استفاده نمود.