سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا براتی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
غلامحسین اکبری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

آگاهی از شدت وقوع سیلاب، نقش بهسزایی در کاهش خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن دارد. در این مطالعه فرمولهای تقریبی برای پیشبینی فروکش عمق و دبی اوج در طی انتشار موج سیلاب ارزیابی شدهاند. هنگامی که دادههای محدودی در دسترس باشد، این فرمولها میتوانند برای پیشبینی سریع عمق و دبی اوج سیلاب در مقطع پایین دست رودخانه استفاده گردند. این فرمولها با پیشبینی اوج سیلاب در سه بازه مورد تایید قرار گرفتهاند. همچنین نتایج با استفاده از دادههای مشاهداتی، و مدلهای هیدرولیکی شامل موج دینامیکی، موج سینماتیکی و روش ماسکینگامکونژ ارزیابی شدهاند. نتایج نشان میدهد که این روش میتواند با دقت بالای برای پیشبینی اوج سیلاب مورد استفاده قرار بگیرد و نتایج آن در حوزههای فاقد آمار ملاکی برای طراحی در نظر گرفته شود.