سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین اسماعیلی – دانشجوی دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تبریز
هومن باغبان اصغری نژاد – دانشجوی دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تبریز
مهدی ضرغامی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله برای اولین بار با بهرهگیری از شیوههای علمی تصمیمگیری چند معیاره مبتنی بر روشهای جمع وزنی ساده و شباهت به گزینه ایدهآل از نظر معیارهای مقدار انرژی مورد نیاز، هزینه تولید، زیست محیطی، کدورت آب تولیدی و مسایل نگهداری، برای شیوههای متداول آب شیرینکنی شامل اسمز معکوس RO ، تبخیر ناگهانی چند مرحله ای MSF تقطیر چند مرحلهای MED متراکم سازی مکانیکی بخار آب MVC و روش ترکیبی تقطیر چند مرحلهای چگالش گرمایی بخار MED-TVC بررسی شده است. با توجه نتایج درظرفیت ۱۲۰۰ مترمکعب در روز، با استفاده از روش جمع وزنی ساده، اسمز معکوس RO و با استفاده از روش شباهت به گزینه ایدهآل، متراکم سازی مکانیکی بخار آب MVC بهترین گزینههامیباشند.مقایسه برای سایر ظرفیتها به تفصیل در بخش تحلیل حساسیت ارائه شده است.