سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل هدایتی پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
محمدهاشم رحمتی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علی اکبر قنبری – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور ارزیابی دو نوع خطی کار برای کشت لوبیا آزمایشی در ایستگاه تحقیقات لوبیا خمین انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل که فاکتور A دو نوع خطی کار جیران صنعت -a1 و برزگر همدان -a2 و فاکتور B در ۳ سطح آرایش کشت خشکه کاری ۳ ردیف روی پیشته b1 و خشکه کاری ۲ ردیف روی پشته b2 و هیرم کاری کرتی b3 درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار طی سالهای ۸۳و۸۴ انجام شددرصد شکستگی بذر در موزع میزان انحراف از خط مستقیم کشت یکنواختی عمق کاشت و راندمان مزرعه ای برای هر ماشین اندازه گیری شد نتایج نشان داد اثر فاکتور ماشین فاکتور A برعملکرد درصد جوانه زنی یکنواختیعمق کاشت در سطح آماری ۵% معنی دار میب اشد نتایج مقایسه میانگین مرکب نشان داد بیشترین عملکرد درصدجوانه زنی مربوط به روش هیرم کاری و استفاده از ماشین جیران صنعت به ترتیب با مقادیر ۱۹۵۳ کیلوگرم درهکتار و ۷۰/۸۳ درصد می باشد درکل عملکرد محصول و درصد جوانه زنی با بکارگیری ماشین جیران صنعت بالاتر می باشد. P<0/05