سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویان انصاری – کارشناس ارشد سازه
امیرپیمان زندی – کارشناس ارشد سازه
کامیار کرباسی آرانی – دکتری زلزله

چکیده:

عبور وسائل نقلیه از روی پل ها باعث ایجاد اثرات دینامیکی دراعضای پل ها شده که ارتعاش عرشه پل ها یکی ازاین اثرات محسوب می گردد ارتعاش پل ها باعث از بین رفتن آرامش عابران و سرنشینان وسائل نقلیه عبوری می گرد همچنین لرزشهای زیاد عرشه تحت بارهای ترافیکی می تواند باعث بروز پدیده خستگی درپل شده و از عمر مفید پل بکاهد روشهای مختلفی برای کاهش ارتعاشات ترافیکی درپل ها مورد استفاده قرار میگیرند از جمله مهمترین این روشها استفاده از دیافراگم های عرضی نصب میراگرهای جرمی تنظیم شونده و تعویض تکیه گاه ها می باشد دراین مقاله ارتعاشات ترافیکی یک پل فلزی با عرشه ارتوتروپیک درشهر تهران از طریق مدلسازی و مقایسه نتایج بدست آمده از مدل با نتایج آزمایش دینامیکی مورد بررسی و تدقیق قرارگرفته است.