سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صالح آرخی – استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان
اسماعیل شاهکوئی – استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان،

چکیده:

پایش زمانی و دقیق تغییر عوارض سطح زمین برای درک روابط و کنشهای متقابل بین انسان و پدیدههای طبیعی به منظور تصمیم-گیری بهتر خیلی مهم است. دادههای سنجش از دور منابع اولیهای هستند که به طور گسترده برای پایش تغییر در دهههای اخیر مورداستفاده واقع شدهاند. در این مطالعه تصاویر لندست( TM ) سال ۸۸۱۱ و لندست( ETM+ ) سال ۱۰۰۸ با استفاده از پنج تکنیک پایش تغییر در منطقه مانشت استان ایلام با مساحت ۲۹۲۴۱ هکتار آنالیز شدهاند. تکنیکهای پایش تغییر مورد استفاده در این مطالعه شامل تفاضل تصویر، نسبتگیری تصویر، تفاضل ۸NDVI و آنالیز برداری تصویر بودهاند. جهت ارزیابی دقت تکنیکهای پایش تغییر پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهورهای Google Earth به دست آمد، از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد