سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی غلامحسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خا ک و پی
محمدحسین باقری پور – دانشیاران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمرتضی مرندی –

چکیده:

ظرفیت باربری پی ها ازجمله مسائل مهم مورد توجه مهندسین است که بواسطه ماهیت غیرهمگن توده سنگ و عدم قطعیت پارامترهای آن اتکا به تنها یک عدد به عنوان ضریب اطمینان منطقی بنظر نمی رسد ازطرفی مطالعات جدید نشان میدهد که قضاوت بهتر درمورد پایداری سازه بایستی متکی برضریب اطمینان واحتمال شکست بطور توام باشد دراین مقاله با درنظرگرفتن یک پی روی توده سنگ و نسبت دادن دامنه ای ازمقادیر محتمل برای پارامترهای موثر قابلیت اطمینان ظرفیت باربری پی بررسی شده است.