سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا هنر – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
امین بردبار – بورسیه و عضو هیات علمی گروه سازه های آبی، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزست
زینب صادقی – کارشناس آب
سارا غلامی – کارشناس آب

چکیده:

تعیین زمان پیشروی آب در شیار، جهت تخمین دقیق پارامترهای طراحی، جزء اساسی ترین موارد در مطالعه آبیاری شیاری محسوب می گردد. در این تحقیق از دو روش حل، برای پیش بینی زمان پیشروی آب در جویچه استفاده شده است. ابتدا با مدل بیلان حجمی اصلاح شده کلمتز(۲۰۰۷) و سپس با استفاده از روش دو نقطه ای الیوت- واکر(۱۹۸۲) زمان پیشروی جبهه آب در شیار، محاسبه گردید. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی دقت روشهای فوق الذکر در تعیین زمان پیشروی می باشد. مطالعه حاضر بر روی شیاری با مقطع مثلثی، طول ۲۵ متر و دبی ورودی ۱ تا ۲ لیتر در ثانیه انجام گرفته، با تقسیم بندی شیار مورد نظر به ۲۵ ایستگاه، زمان پیشروی آب در جویچه، توسط دو روش ذکر شده، با استفاده از برنامه صفحات گسترده، محاسبه و منحنی پیشروی آب ترسیم شد و در انتهای با منحنی پیشروی اطلاعات صحرایی مورد مقایسه قرار گرفت. جهت سنجش و مقایسه نتایج دو روش فوق در آبیاری جویچه ای از اطلاعات صحرایی اندازه گیری شده یک شیار آزمایشی در نیجریه، که توسط کریستوفر و همکاران(۲۰۰۶) برداشت شده، استفاده گردید. نتایج نشان داد که خروجی روش تجربی الیوت- واکر نزدیکی بسیار زیادی با داده های صحرایی دارد و دارای دقتی بیش از روش نخست می باشد. از اینرو در مواقعی که اطلاعات صحرایی در دست نیست یا اندازه گیری آن با مشکلات عدیده ای روبروست استفاده از این روش، جهت محاسبه زمان پیشروی و طراحی آبیاری جویچه ای توصیه می گردد.