سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
حجت احمدی – دکتری ژئوتکنیک، استادیار دانشگاه ارومیه
حمیدرضا رجب زاده ساعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

شناخت لای ههای زمین شامل ضخامت و گسترش آن یکی از مهمترین بخشهای زمی نشناسی مهندسی می باشد آه در مهندسی ژئوتکنیک، معدن و زمین شناسی از اهمیت ویژ های برخوردار است. از روشهایی مهمی آه برای این هدف مورد استفاده قرار می گیرد می توان به حفر گمان هها و روشهای ژئو فیزیکی اشاره آرد. این روشها دارای محدودیتهایی می باشند ، چاهک های مشاهد های دقیقتر بوده اما محدود به نقاط حفر شده می باشند. بنابراین برای شناسایی لایه ها در نقاط مجاور چا هها نیاز به یک ابزار قدرتمند میا نیابی می باشد. در این تحقیق با استفاده از روشهای ژئواستاتیستک ، GIS و بکمک نرم افزار Arc Map اقدام به تهیه نقش ههای لای ههای مختلف زمین شده است و در قدم اول بهترین و مناسبترین روش میانیابی انتخاب و در ادامه با روش مذآور هدف اصلی دنبال شد هاست. با وجود تکنیک قدرتمند آریجینگ در تخمین مقادیر مجهول به سبب طبیعت تصادفی خاک ممکن است نتایج حاصله از نظر منطقی با طبیعت و واقعیت در تضاد باشد بنابراین بایستی نتایج حاصله از این روشها با حفر گمانه های جدید مورد مقایسه قرار گیرد.