سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائقه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدصادق صادقیان – استادیار گروه عمران-آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
امیرحسین جاوید – دانشیار گروه علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق

چکیده:

یکی از عوامل برآورد ناصحیح عمر مفید سدهای کشور عدم انتخاب روش مناسب جهت تخمین حجم رسوب در یک حوضه است. لذا هدف کلی در این تحقیق بررسی و مقایسه چند روش هیدرولوژیکی محاسبه حجم رسوب و انتخاب روش بهینه با توجه به نتایج عمقیابی سد اکباتان درسالهای مختلف میباشد. بدین منظور روشهای ذیل در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است ۱)روشFAO و USBRبا استفاده از یک و دو منحنی همبستگی ۲) روشFAO و USBR با استفاده از آمار دستهبندی شده مطابق نتایج عمقیابیهای انجامشده در سد اکباتان، متوسط آورد رسوب ۱۴۳ هزار تن در سال گزارش شده که در مقایسه با نتایج روشهای هیدرولوژیکی فوق، روشFAO با استفاده از دو منحنی همبستگی جواب نزدیکتری به رقم حاصل از عمق یابی میدهد.