سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا جاوید – کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
تورج سبزواری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
هما رزم خواه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رسول شجاعی اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

زمان پاسخ حوزه های ابخیز یکی از مهمترین پارامترهای مدلهای بارندگی – رواناب می باشد که تخمین دقیق ان بر افزایش دقت تخمین سیلاب اثر مستقیم می گذارد زمان تمرکز حوضه یکی از زمانهای پاسخ حوضه می باشد که در بسیاری ازمدلهای پیش بینی سیلاب به کار می رود دراین تحقیق مقادیر زمان تمرکز حوزه ابخیز کسیلیان با استفاده از چندین روش تجربی محاسبه زمان تمرکز و همچنین روش بهینه سازی مدل HEC-HMS محاسبه گردیده و نتایج روشهای مزبور با زمان تمرکز محاسبه شده از روی شکل هیدروگراف مشاهداتی و همچنین زمان تمرکز به دست امده از ردیاب محلول نمک مقایسه گردیده است جهت ارزیابی کارایی روشهای مورد بررسی نتایج روشهای مزبور یک بار به زمان تمرکز حاصل از هیدروگراف و یک بار با زمان تمرکز حاصل از ردیاب محلول نمک با استفاده از شاخصاماری ریشه میانگین مربع خطاها RMSE مورد ارزیابی قرارگرفت و میانگین بین این دو خطا به عنوان معیار نهایی سنجش خطا در نظر گرفته شد دقیق ترین روش رابطه Overton meadows(1976 با RMSE برابر با ۱/۱۰می باشد و بعد از آن روابط Haktanir & sezen(1990 و مهندسین ارتش امریکا با RMSE های ۱/۳۱ و ۱/۴۰ به ترتیب دقیق ترین نتایج را داشته اند.