سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی کاهنی – شرکت خدمات فنی ومهندسی نویان بهینه – دانشگاه صنعتی شاهرود- ایران
محمد حدادظریف – دانشگاه صنعتی شاهرود- ایران
احمد دارابی – دانشگاه صنعتی شاهرود- ایران
نعیمه فخرشاملو – دانشگاه صنعتی شاهرود- ایران

چکیده:

باافزایش هزینه انرژی درسبدمصرف کنندگان صنعتی وهمچنین ،کاهش قیمت ادوات الکترونیک قدرت استفاده ازدرایوهای اینورتری روزبه روزمقرون به صرفه ترمی گردد.درمطالعاتی که تاکنون جهت نصب وبه کارگیری VSD درنیروگاه ها انجام گرفته نحوه بهره برداری تغییرداده نشده وتنهادرایوجایگزین شیرکنترلی ویادمپرگردیده است دراین مقاله پس ازارائه نتایج اندازه گیری دبی وتوان سه روش جهت کنترل دبی وتوان سه روش کنترل دبی کنداسیت پمپ مرحله دوم نیروگاه رامین درایوپیشنهادشده است. مطالعات ازنظرمیزان کاهش مصرف انرژی وبازگشت سرمایه نشان میدهد.اعمال تغیراتی درنحوه بهره برداری علاوه برافزایش قابلیت اطمینان سیستم استفاده ازدرایوراازدیدگاه اقتصادی توجیه پذیرترمی کند.