سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول احمدی عدلی – عضو هیئت علمی ، مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

جهت برنامه ریزی آبیاری در مزارع لازم است که دور مناسب آبیاری و نیاز آبی محصولات مختلف کشت شده تعیین گردد. برای این منظور ابتدا تبخیر – تعرق گیاه مرجع (Eto) تعیین می شود تا با استفاده از آن نیاز آبی محصولات کشت شده مشخص شود. روش تشت تبخیر یکی از روشهایی است که می توان در بر آورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع و همچنین تعیین دور مناسب آبیاری محصولات مختلف از آن استفاده نمود. اما به دلیل مشکلات موجود در اندازه گیری تبخیر از تشت تبخیر کلاس A که منجر به کاهش دقت اندازه گیری میزان تبخیر می شود ، بهتر است با یافتن رابطه ای بین تبخیر و درجه حرارت هوا که اندازه گیری آن آسان تر و دقیق تر می باشد ، تبخیر را بر اساس درجه حرارت محاسبه نمود . این مطالعه بدین منظور و بر اساس آمار سال های ۸۸-۱۳۷۱ ایستگاه هواشناسی مراغه انجام گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که می توان با بکار بردن رابطه E=1.0641e0.097T مقدار تبخیر را با دقت بالایی بر آورد نمود ، همچنین از بین روش های مختلف برآورد تبخیر از تشت ، می توان روش های جنسن-هیز ، تورنت ویت و لوژن را نیز بکار برد.