سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا امیدوار عسکری – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، شرکت کندوکاو انرژی پارس
محمد موسوی روح بخش – رئیس بخش اکتشافات شرکت کندوکاو انرژی پارس
الهام حاتمی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، پژ<هشگاه صنعت نفت

چکیده:

تخمین صحیح اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوی از اهمیت زیادی برخوردار است. واضح است که در توصیف یک مخزن، مهمترین مسئله همین فاکتور می باشد زیرا با استفاده از آن میزان اشباع نفت و د رنتیجه مقدار نفت در جای مخزن بدست می آید. در این مطالعه بخش کربناته سازند آسماری در میدان هندیجان مورد بررسی قرار گرفت و با کمک روش احتمالات (probabilistic) به تفسیر لاگها پرداخته شد. لیتولوژی غالب این منطقه با توجه به کراس پلات دنسیتی-نوترون، کربناته (دولومیت و کلسیت) تشخیص داده شد و بهترین فرمول جهت محاسبه اشباع شدگی آب Waxman-smith بدست امد. همچنین بهترین منطقه جهت توسعه میدان و حفر چاه های توسعه ای، با توجه به توزیع ویژیگهای پتروفیزیکی و بهتر بودن شرایط مخزنی و اشباع آب کمتر، مرکز و جنوب غربی میدان برآورد می شود.