سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا تاج آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی نقی فرح بخش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشیراز
محمدرضا ابولی پور – دانش آموخته بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

به منظور مقایسه روش متداول وجین دستی غیرشیمیایی و کاربرد سه علفکش جدید با سطح کم مصرف در ذرت دانه ای آزمایشی در سال ۸۹ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۷ تیمار و ۴ تکرار در استان یزد شهرستان خاتم اجرا گردید کلیه کارهای زراعی طبق روال انجام شد و سهعلف کش طبق برنامه زمان بندی شده اعمال گردید و درزمان مناسب نسبت به برداشت ذرت اقدام و نسبت به تعیین عملکرد و اجزای آن اقدام شد کلیه داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با استفاده از نرم افزار MSTATC مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج حاصله از ازمایش نشان دادکه علف کشهای فورام سولفورون با سطح ۲/۵ لیتر درهکتار و نیکوسولفورون + ریمسولفورون با سطح ۱۷۵ گرم درهکتار توانستند علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ را بصورت رضایت بخشی کنترل کننده و باعث افزایش معنی دار عملکرد ذرت در مقایسه با شاهد بدون کاربرد علفکش گردیدند.